Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

Jószomszédi (v)iszony, avagy meddig miénk a föld?

ügyvéd
Az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat tagja.

Tulajdonosként azt hihetjük, hogy ha miénk az ingatlan, akkor azon bármit megtehetünk. Ez koránt sincs így, szabályok és törvények szabályozzák azt, hogy mi az, amit a tulajdonos megtehet, és mi az, ami tilos. Bejegyzésünkben a kertes házak helyzetét vizsgáljuk meg, külön kitérve az oly sok bosszúságot okozó áthulló termények, áthajló ágak és átnyúló gyökerek problémakörére. 

Törvények és szabályok

Saját ingatlanunk használatát elsődlegesen a Ptk. 5:23. § szabályozza. A törvény szerint a tulajdonos a használat során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. 

Emellett találunk szomszédjogi szabályokat is jogrendszerünkben, amelyek egyedi, konkrét kötelezettségeket, tilalmakat is megfogalmaznak. Ilyen a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény. Ez az a jogterület továbbá, amelyen kiemelkedő jelentősége van a bírósági gyakorlatnak, jogértelmezésnek is. 

A Ptk. tehát tiltja a szükségtelen zavarást, vagyis a szükségesnél nagyobb mértékű zavarás jogellenes. Nyilvánvalóan sok minden zavarhatja a szomszédainkat, legyen az akár egy kerti parti, a gyermek zenei fejlesztése, vagy a fűnyíró hangja. A szubjektív tényezők e kérdés kapcsán elkerülhetetlenek. Látható, hogy e körbe sok jogeset tartozhat.

Mostani cikkünkben a kertes házas környezetben gyakran előforduló áthulló termény, áthajló ágak és átnyúló gyökerek problémakörét járjuk körbe bővebben.

Áthulló termény

A szomszédos ingatlanról áthulló terményt a jogszabály alapján az ingatlan tulajdonosa felszedheti, ha a növény tulajdonosa a termés beszedését elmulasztotta. Amennyiben tehát a szomszéd tulajdonában álló ingatlanon áll a kérdéses bokor/fa, az arról lehulló gyümölcsöt csak azután szedheti fel a szomszéd a saját ingatlanáról, ha a tulaj azt elmulasztotta. Javasolt tehát a szomszédot írásban felszólítani erre, akinek azt méltányos határidő alatt kell felszednie, amit adott esetben a mezőgazdasági, illetőleg a helyi kertészeti szokásoknak és az összes körülménynek megfelelően lehet megállapítani.

Fontos, hogy ha például egy almafáról még át is hullik a gyönyörű piros alma – amelyről már tudjuk, hogy az a szomszéd tulajdona -, kötelesek vagyunk beengedni őt, biztosítani számára a gyümölcs összegyűjtését a Ptk. 5:25. § szerint, természetesen kártalanítás mellett.

Szintén a növény tulajdonosának a kötelezettsége a termény beszedése közterületre hulló termény esetén, azonban ha azt méltányos időn belül nem teszi meg, úgy azt bárki felszedheti.

Amennyiben pedig a növény két ingatlan határvonalán helyezkedik el, úgy a növény és terménye is egyenlő arányban illeti a szomszédos ingatlanok tulajdonosait. Ebből az is következik azonban, hogy a növény gondozása is közös, egyenlő arányban terheli a feleket. Ennek különösen akkor van jelentősége, amikor egy már veszélyes fáról van szó, tehát például korhad, vagy egyébként gallyazni kell.

Áthajló ágak és átnyúló gyökerek

A szomszéd ingatlanán álló fa áthajló ágai, átnyúló gyökerei az áthulló terményeknél több esetben okoznak konfliktusokat, talán azért mert nagyobb bosszúságot tudnak kiváltani. A jogszabály rendelkezése szerint az ingatlan tulajdonosa csak akkor jogosult az áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágására, ha azok az ingatlan rendes használatát akadályozzák, és azokat a növény tulajdonosa felhívás ellenére sem távolítja el. Ebben az esetben még a jogszabály is tartalmazza tehát, hogy fel kell hívni a fa tulajdonosát, hogy távolítsa el az áthajló ágakat/gyökereket.

Jószomszédi viszony és vitarendezés

Alapvetően tulajdonosként érdemes a jószomszédi viszony kialakítására és ápolására törekednünk, azonban sokszor előfordul, hogy ez nem járható út. A szomszédjogi viták rendezésében elsőfokon a helyi jegyző az illetékes. A jegyzőtől egy éven belül kérhetünk birtokvédelmet, aki helyszíni szemlét tartva állapítja meg, hogy történt-e jogsértés, és ha igen, elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását, és eltiltja a jogsértőt a birtoksértő magatartástól. A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Azonban az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.


A blogcikk szerzője, dr. Földesi Eszter ügyvédaz ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat ([email protected]) tagja.

Érdeklődsz a téma iránt? Ezt is olvasd el!