Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

közös képviselő

A közös képviselő köteles:
– a közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek,
– minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásáért,
– közölni mindenkivel, mennyivel kell hozzájárulnia a közös költséghez és be is kell szednie azt,
– megőrizni az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott alapító okirat és szervezeti-működési szabályzat egy példányát, és a közgyűlés határozatairól és a határozatok – végrehajtásáról nyilvántartást vezetni. Ez a közgyűlési határozatok könyve.

Ki lehet közös képviselő?

Nem lehet közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, tagja, illetőleg nem láthat el társasházkezelői tevékenységet:
– akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
– akit ilyen tevékenységtől jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltó ítélet hatálya alatt,
– az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget,
– az, aki a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján vezető tisztségviselő nem lehet.

A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, tagja, illetőleg az egyéni vállalkozó – ha a közgyűlés így határozott – köteles a közgyűlés határozatában megjelölt határidőig beszerezni, és azt a közgyűlés határozata alapján ezzel megbízott személy részére bemutatni:
– a részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a közös képviselet ellátásával, a társasházkezelői tevékenység végzésével kapcsolatos nemleges köztartozásról,
– a székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes első fokú bíróságtól a végrehajtásra átadott tartozás alóli mentességről szóló igazolásokat.

A számvizsgáló bizottság

– bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,
– véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a költségvetést és az elszámolást, valamint a szervezeti-működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a bemutatott számlákat,
– javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke és tagjai díjazására,
– összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.

A számvizsgáló bizottsággal nem rendelkező társasház közösségének ellenőrzési jogkörét és feladatait évente a közgyűlés határozatával felhatalmazott tulajdonostárs látja el.

A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) a közgyűlés határozata alapján társasházkezelői tevékenységet is elláthat.